Regulamin Telekonsultacji

Centrum Medyczne Profeomed

Korzystanie przez Pacjentów z telekonsultacji u lekarza specjalisty odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Warunkiem skorzystania z telekonsultacji jest uprzednie opłacenie telekonsultacji, a to równoznaczne jest z zapoznaniem się i w związku z tym akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Lekarz specjalista kontaktuje się z Pacjentem z wykorzystaniem numeru telefonicznego (lub programu audiowizualnego), podanego przez Pacjenta.

Lekarz specjalista identyfikuje Pacjenta na podstawie podanych przez niego danych tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL. Taki sposób identyfikacji Pacjenta dotyczy także jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Lekarz skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie na wskazany numer telefonu. Po 2-krotnej nieudanej próbie kontaktu lekarz wyśle Pacjentowi wiadomość SMS z prośbą o kontakt. Brak kontaktu ze strony Pacjenta w ciągu 20 min. od otrzymania takiej wiadomości jest równoznaczny z rezygnacją z telekonsultacji bez możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy. 

W ramach telekonsultacji lekarz specjalista może, w ramach swoich uprawnień:
 • udzielić porady medycznej
 • zinterpretować wyniki badań
 • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków
 • wystawić receptę
 • wystawić zaświadczenie
W trakcie telekonsultacji, na podstawie opisanego przez Pacjenta stanu zdrowia lub objawów lekarz może poinformować Pacjenta o konieczności zgłoszenia się na wizytę stacjonarną, wezwania pogotowia lub skontaktowania się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a Pacjent powinien to zalecenie wykonać.

Niewykonanie zalecenia, wskazanego w pkt 5. niniejszego regulaminu, zwalnia CM Profeomed z odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania tego zobowiązania.

Korzystając z telekonsultacji, Pacjent wyraża zgodę na udostępnienie wszelkich informacji w dokumentacji medycznej, prowadzonej przez CM Profeomed.

CM Profeomed zastrzega możliwość nieudzielenia porady poprzez telekonsultację w sytuacji, gdy:

 • opis stanu Pacjenta, przedstawiany przez niego, na to nie pozwala
 • niezbędna jest osobista wizyta Pacjenta u lekarza specjalisty przeprowadzona w trybie stacjonarnym.
 • lekarz w trakcie telekonsultacji uzna, że konieczna jest osobista wizyta Pacjenta w przychodni Profeomed. 
 • we wskazanych wyżej wypadkach, Centrum Medyczne Profeomed nie będzie dokonywać zwrotu należności za przeprowadzoną telekonsultację.
 • każda rozpoczęta telekonsultacja będzie traktowana jako pełnowartościowa usługa, chyba że lekarz prowadzący ją zadecyduje inaczej.

Warunkiem udzielenia porady w formie telekonsultacji przez lekarza jest wcześniejsze uiszczenie opłaty z tytułu telekonsultacji .

Telekonsultacja odbędzie się w wybranym przez Pacjenta terminie i zostanie potwierdzona przez pracownika recepcji CM Profeomed. 

W wypadku, gdy Pacjent nie odwoła skutecznie swojej wizyty na 48 h przed wyznaczonym terminem – opłata za telekonsuktację nie ulega zwrotowi.

Zarejestrowanie się przez Pacjenta na wizytę czy to w formie elektronicznej, czy telefonicznej – jest jednoznaczne z:
 • potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego treści
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego
 • zobowiązaniem się do uiszczenia opłaty za telekonsultacji
 • oświadczeniem, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym