Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

przez Lucyna Seweryn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:Profeomed Lucyna Seweryn”, nazwa skrócona „Profeomed”, ul. Kącik 9, 30-549 Kraków, NIP 9451861341

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:    

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest: Lucyna Seweryn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Profeomed Lucyna Seweryn”, ul. Kącik 9, 30-549 Kraków, NIP 9451861341, tel. 12 656 58 13, e-mail: zarzad@profeomed.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:    

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 • objęcia opieką medyczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
     
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666).);
     
 • w celu realizacji Pana/Pani praw jako Pacjenta, tj. udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, udzielania osobom upoważnionym     informacji o Pana/Pani stanie zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o     prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
     
 • w celu kontaktu z Pacjentem – telefonicznego, listownego, drogą elektroniczną poprzez email (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
     
 • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);    
     
 • w celu realizacji obowiązków względem organów podatkowych, organów kontrolnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 64 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);
 1. Okres przechowywania danych:
     
  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
          
  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.        
          
  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.        
          
  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.
      
 2. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty dostarczające systemy informatyczne, świadczące obsługę prawną, księgową, innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie niezbędnych do sprawowania opieki nad pacjentem, aptekom w związku z realizacją recept elektronicznych.

 1. Prawa Pacjenta:    

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)    prawo do przenoszenia danych;

f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.