Dokumentacja medyczna

Każdy Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej – wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonej pomocy medycznej.

Dokumentacja może być udostępniona:

  • do wglądu, w tym także do baz danych – w placówce
  • w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • jako oryginał za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem po wyrażeniu wcześniejszej zgody na piśmie
  • na informatycznym nośniku danych

Dostęp do dokumentacji medycznej może także uzyskać osoba bliska zmarłego pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Jeśli jedna osoba bliska chce uzyskać dostęp do dokumentacji, a druga się temu sprzeciwia, spór rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Osoba wykonująca zawód medyczny również może wystąpić z wnioskiem do sądu, jeśli ma uzasadnione wątpliwości czy osoba wnioskująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską zmarłemu pacjentowi.

Sprzeciw pacjenta co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie jest bezwzględny, sąd może zdecydować o jej udostępnieniu   – jeżeli jest to niezbędne:

  • w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta
  • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O powyższym także zadecyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym (na wniosek osoby bliskiej). Sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia.

Prawo do dokumentacji medycznej Pacjenta ma także osoba, którą została do tego skutecznie upoważniona.

Odpłatność za dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę jest własnością świadczeniodawcy, jednak Pacjent ma pełne prawo wglądu w nią. Jeżeli Pacjent jest nieprzytomny, dostęp do dokumentacji ma osoba wcześniej upoważniona . Osoba upoważniona ma takie prawo także po śmierci pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Żądanie wyższych kwot jest niezgodne z prawem i powinno zostać zgłoszone np. do Rzecznika Praw Pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, powinno jednak zostać wcześniej uzgodnione.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy wypełnić wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny w naszej placówce lub na naszej stronie w zakładce “Dla Pacjenta/dokumenty do pobrania”

Podstawa prawna

 Art. 23-28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 849)